بیمه تکمیلی پرسنل فرودگاههای کشوربرای از 15 شهریور 97

تعهدات بیمه درمان تکمیلی رازی
راهنمای دریافت خسارت درمان

خواهشمند است در صورت وقوع حادثه یا خسارات در مدت بیمه نامه ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه نامه مدارک ذیل را با توجه به نوع خسارت وارده (فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی ) جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارت ظرف مدت 30 روز به دفاتر بیمه ماهان ارسال فرمایید .

ردیف

بیماری

مدارک لازم

1

خدمات تشخیصی
مانند: سونوگرافی ، اسکن ، آندوسکوپی ، تست ورزش نوارعصب عضله

1-اصل فاکتور یا صورتحساب ( کپی برابر اصل یا المثنی غیر قابل پرداخت است )
2-دستور پزشک معالج
3-کپی گزارش ( جواب )‌سونوگرافی ، MRI ،آندوسکوپی و. . .

2

جراحی های مجاز سرپائی ، لیزرتراپی و شکستگی ها

1-اصل گواهی پزشک مبنی برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذکرنام بیمار و تاریخ مراجعه

3

هزینه های بیمارستانی خصوصی

1-اصل صورتحساب بیمارستان با مهروامضاء حسابداری (مالی) وگواهی مبلغ پرداخت شده توسط بیمار
2-اصل کلیه مدارک بیمارستانی مانندشرح عمل جراحی ،گواهی بیهوشی ،گواهی ویزیت ها ،نسخ دارویی
آزمایشگاه و…(درصورتیکه بیمه شده به بیمارستان طرف قرارداد با بیمه گراول مراجعه کرده باشد به عبارت
دیگرازدفترچه بیمه خودبرای بستری استفاده کرده باشد کپی برابراصل این مدارک قابل قبول می باشد)

4

هزینه های بیمارستانی دولتی

1-اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهرحسابداری وگواهی مبلغ پرداختی توسط بیمار
2-کپی خلاصه پرونده یا شرح عمل
تبصره : در صورتیکه بیمه شده به بیمارستانهای خصوصی غیر طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر پایه مراجعه کرده و تمایل داشته باشد سهم این سازمانها (تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، ارتش) را دریافت کند ابتدا باید مدارک بیمارستانی را به سازمانهای ذکر شده ارائه داده درنهایت کپی برابر اصل مدارک به همراه کپی چک صادر شده رابه این شرکت ارسال نماید . بدیهی است درصورت ارسال مدارک بیمارستانی به این شرکت و صدور چک بازپس گرفتن مدارک جهت ارائه به سازمانهای بیمه گرپایه امکان پذیرنمی باشد.

5

مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه بیمارستانی جهت بیمه شدگان

نسخه پزشک متخصص مبنی بر بستری شدن در بیمارستانهای طرف قرارداد با ذکر علت بستری

عمل انحراف بینی: اسکن یا رادیولوژی قبل از عمل جراحی الزامی می باشد.

ثبت نام پورتال درمان تکمیلی پرسنل ماهان فرزام
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد (بیمه رازی)

مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه رازی

توجه: ممکن است این لیست تغییر نماید. لطفا قبل از مراجعه آنرا با کارشناسان بیمه به شماره 41752111 کنترل نمایید.