تسهیلات بیمه ای برای پرسنل خدمات هوایی سامان

بیمه آتش سوزی
بیمه بدنه
بیمه ثالث
بیمه عمر و سرمایه گذاری