تعهدات بیمه درمان تکمیلی پارسیان برای پرسنل خدمات هوایی سامان