کارگزاری رسمی بیمه فرزام، برای رسیدن به قله های موفقیت، سعی کرده است ضمن استفاده از بهترین ها در کادر مدیریتی و کارشناسی خود، استانداردهای بین المللی و داخلی را کسب نماید.

ما در حال حاضر دارای سه گواهینامه بین المللی زیر هستیم:

  • گواهینامه 9001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
  • گواهینامه 1004 استاندارد رضایت مشتری
  • گواهینامه 27001 استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات