محصول جدید بیمه ای برای خلبان، مهماندار (Loss Of License)

موضوع بیمه نامه فقدان گواهی پروازی:

: فقدان گواهی پرواز بصورت موقت (ground) یا دائم (loss of license) که می تواند به سبب عوامل پزشکی و غیر پزشکی و یا در اثر اشتباه و اهمال و قصور کادر پروازی بوقوع پیوسته باشد.

 

ادامه مطلب …