از مدتها قبل‌ نیاز مبرمی‌ جهت‌ پوشش‌ بیمه‌های‌ دام‌ احساس‌ می‌شد و به‌ همین‌ منظور در کشورهای‌ اروپایی‌، بعضی‌از اتحادیه‌ها وام هایی‌ به‌ کشاورزان‌ جهت‌ تأمین‌ بیشتر اعطا کردند و از طرف‌ دیگر بانکدارانی‌ که‌ اقدام‌ به‌ اعطای‌ وام‌کرده‌ بودند، در صدد تأمین‌ و پوششی‌ جهت‌ حفظ سرمایه‌های‌ خود برآمدند، زیرا در بعضی‌ از سال ها بروز امراض‌مسری‌ دهان‌ و پا در بین‌ دام ها، سرمایه‌های‌ وام‌دهندگان‌ را به‌ خطر انداخت‌ و موجب‌ ضررهای‌ هنگفتی‌ به‌ آنها گردید.به‌ همین‌ سبب‌ وجود چنین‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ می‌تواند برای‌ جبران‌ خسارات‌ مذکور مفید واقع‌ شود.

دربیمه‌دام‌، احشام‌ و حیوانات‌ درمقابل‌مرگ‌ ناشی‌از حادثه‌، مرض‌ و یا حوادث‌ ناشی‌ از حمل‌ و نقل‌ وعدم‌النفع‌ناشی‌ازامراض‌ دهان‌ و پا بیمه‌ می‌شوند. این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ معمولا برای‌ حیواناتی‌ مثل‌ اسب‌، گاو و گوسفندصادرمی‌شودوبرای‌امراضی‌مانندسیاه‌زخم‌ودهان‌وپا، بیمه‌نامه‌جداگانه‌وپوششی‌مجزاصادر می‌شود.

پوششهای‌ بیمه‌ دام‌
پوششهای‌ بیمه‌ای‌ که‌ در محدوده‌ جغرافیایی‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ به‌ بیمه‌گذار ارائه‌ شده‌ و در تعهدبیمه‌گربرای‌جبران‌ خسارت‌ قرار دارد به‌ شرح‌ زیر است‌ :
مرگ‌ ناشی‌ از امراض‌ طبیعی‌
بیماری‌ (Illness)
نقص‌ (Disease)
حوادث‌ (شامل‌ فوت‌ ناشی‌ از آتش‌سوزی‌ و صاعقه‌)

مواردی‌ که‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌ :
خسارات‌ از کارافتادگی‌ دام‌ و یا غیرقابل‌ مفید بودن‌ برای‌ کار و هدفی‌ که‌ نگهداری‌ می‌شده‌ است‌.
خسارات‌ ناشی‌ از اعمال‌ جراحی‌، تلقیح‌ و مایه‌کوبی‌ (Inoculation)مگر اینکه‌ این‌ موارد به‌ منظور جلوگیری‌ ازمرض‌ و یابیماری های‌ ناشی‌ از حادثه‌ انجام‌ پذیرد.
خسارات‌ ناشی‌ از غفلت‌ بیمه‌گذار و کارکنان‌ وی‌ در حفظ و نگهداری‌ یا اعمال‌ عمدی‌ که‌ منجر به‌ جراحت‌ و یامسمومیت‌ احشام‌ گردد.
خسارات‌ناشی‌از هرگونه‌ حمل‌ونقل‌ دریایی‌ احشام‌ به‌غیر از حمل‌ ازطریق‌ راه های‌ مجاز آبی‌ داخلی‌
خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌
خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌ داخلی‌، شورش‌، آشوب‌، اغتشاش‌ و بلوا.
بیمه‌نامه‌های‌ دام‌، احشام‌ را در مقابل‌ مرگ‌ ناشی‌ از امراض‌، جراحت های‌ ناشی‌ از حوادث‌، آتش‌سوزی‌، صاعقه‌،طوفان‌ و یا در حال‌ حمل‌ پوشش‌ می‌دهد.