هر ساله‌ در سراسر دنیا، وجوه‌ نقد، جواهر آلات‌ و سایر اجناس‌ قیمتی‌ به‌ وسیله‌ دزدان‌ به‌ سرقت‌ می‌رود و این‌سرقت ها مبالغ‌ هنگفتی‌ را دربرمی‌گیرند علیرغم‌ استفاده‌ از سیستم های‌ پیشرفته‌ در کارخانه‌ها، منازل‌ و واحدهای‌تجاری‌، دزدان‌ حرفه‌ای‌ همچنان‌ به‌ کار خود ادامه‌ می‌دهند. از آن جمله‌ سارقان‌ منازل‌ مسکونی‌، دله‌ دزدان‌ فروشگاه ها، کیف‌ زن ها، سارقان‌ بانک ها و جواهرفروشی ها، دزدان‌ انبارهای‌ کالا، سارقان‌ مسلح‌ و سایر گروه های‌ فعال‌ در این‌ زمینه‌ رامی‌توان‌ نام‌ برد.
باتوجه‌ به‌زیان‌ هنگفتی‌ که‌این‌ دزدی ها برای‌ انسان ها به‌وجود می‌آورد برای‌اولین‌ بار درحدود یک‌ صد سال‌ پیش‌مؤسسه‌ لویدز لندن‌ اقدام‌ به‌ ارائه‌ بیمه‌نامه‌ دزدی‌ کرد.
به‌ طور کلی‌ پوشش‌ بیمه‌ دزدی‌ و سرقت‌ را می‌توان‌ به‌ سه‌ دسته‌ کلی‌ تقسیم‌ کرد :
الف- بیمه‌ سرقت‌ از منازل‌ مسکونی‌
ب- بیمه‌سرقت‌ازواحدهای‌تجاری‌وصنعتی‌ (مغازه‌ها، ادارات‌، انبارها، کلوپ های‌ورزشی‌ و کارخانه‌ها)
پ- بیمه‌ دزدی‌ از بانک ها
در این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌، خطر دزدی‌ و خساراتی‌ که‌ در اثر دزدی‌ به‌ بیمه‌گذار وارد می‌شود، بیمه‌ می‌گردد. معمولا بیمه‌ دزدی‌ با سایر بیمه‌نامه‌ها ترکیب‌ می‌شود که‌ از رایج‌ترین‌ آنها ترکیب‌ با بیمه‌ آتش‌سوزی‌ است.

۱- موارد تحت‌ پوشش‌ بیمه‌گر
لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ که‌ بیمه‌ دزدی‌، خسارات‌ وارد در اثر سرقت‌ (فقدان‌ کالا) و یا خسارات‌ وارد در اثر سرقت‌، به‌اشیاء مورد بیمه‌ و یا خسارات‌ وارد به‌ محلی‌ را که‌ اشیاء مورد بیمه‌ در آن‌ قرار دارد تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد.
اما در بیمه‌ دزدی‌ خسارات‌ وارد به‌ اموال‌ زمانی‌ قابل‌ جبران‌ است‌ که‌ سرقت‌ با شکستن‌ حرز همراه‌ باشد و سارق‌ یاسارقان‌ به‌ یکی‌ از طرق‌ زیر به‌ قصد سرقت‌ وارد محل‌ مورد بیمه‌ شده‌ باشند
– شکستن‌ در یا پنجره‌ و یا سوراخ‌ کردن‌ سقف‌ و دیوار
– ورود به‌ محل‌ مورد بیمه‌ بطور مخفیانه
– ورود به‌ محل‌ مورد بیمه‌ از طریق‌ بالا رفتن‌ از دیوار
– ورود از در مورد بیمه‌ بوسیله‌ کلیدهای‌ ساختگی
– باز کردن‌ در با کلیدهای‌ اصلی‌ مشروط بر اینکه‌ کلیدهای‌ مزبور به‌ صورت‌ غیرقانونی‌ و از راه‌ دزدی‌ در اختیاردزدان‌ قرار گرفته‌ باشد
باتوجه‌ به‌ مطالب‌ ذکر شده‌، کلیه‌ خسارات‌ وارد به‌ اشیاء مورد بیمه‌ اعم‌ از سرقت‌، بروز خسارت‌ به‌ اشیاء و یا خودمورد بیمه‌، غارت‌ اموال‌ بیمه‌ اعم‌ از اینکه‌ با اعمال‌ زور و حادثه‌ توأم‌ باشد یا خیر، تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ قرار دارد
در بیمه‌ دزدی‌ منازل‌ مسکونی‌ می‌توان‌ وجوه‌ نقد، فلزات‌ قیمتی‌ و اوراق‌ بهادار را نیز با توافق‌ بیمه‌گر و تا مبلغ‌ معینی‌بیمه‌ کرد که‌ معمولا در این‌ مورد حدود تعهدات‌ بیمه‌گر محدود است‌. سرقت های‌ مسلحانه‌ از بانک ها در زمان‌ حمل‌ وجوه‌نقد بین‌ شعب‌ و خزانه‌ و یا موجودی‌ صندوق ها و پشت‌ گیشه‌ها هم‌ براساس‌ شرایط خاصی‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌گیرد
خطرات‌ ناشی‌ از تصادف‌ اتومبیل‌ حامل‌ وجوه‌ نقد، سوانح‌ مربوط به‌ هواپیمای‌ حامل‌ وجوه‌ نقد واوراق‌ بهادار، از جمله‌ هواپیما ربایی‌ هم‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌. معمولا حق‌ بیمه‌ این‌ گونه‌بیمه‌نامه‌ها در مورد خزانه‌ها باتوجه‌ به‌ نوع‌ خزانه‌ و امکانات‌ ایمنی‌ و نگهداری‌ آن‌ محاسبه‌ می‌شود، حال‌آنکه‌ وجوه‌ در راه‌ و در جریان‌ حمل‌ و همچنین‌ وجوه‌ موجود در شعبه‌ و گیشه‌ براساس‌ حجم‌ گردش‌ پول‌در طول‌ سال‌ و با درنظر گرفتن‌ امکانات‌ ایمنی‌ محاسبه‌ می‌گردد. در سرقت‌ از بانک ها، معمولا سرقت هایی‌که‌ با شکستن‌ حرز همراه‌ است‌ و یا سرقت های‌ مسلحانه‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ قرار می‌گیرند. سرقت‌ توسط کارکنان‌ بیمه‌گذار (کارکنان‌ بانک‌) تحت‌ پوشش‌ نیست‌. در پوشش‌ دزدی‌ بانک ها، باتوجه‌ به‌ نوع‌ فعالیت‌آن ها، اوراق‌ بهادار، مسکوکات‌ طلا و ارزهای‌ خارجی‌ هم‌ دارای‌ پوشش‌ هستند.

۲- موارد خارج‌ از تعهد بیمه‌گر (استثنائات‌)
در انواع‌ بیمه‌نامه‌ دزدی‌، موارد زیر مستثنی‌ و خارج‌ از تعهد بیمه‌گراست‌. مگراینکه‌ با توافق‌ قبلی‌بیمه‌گر و بیمه‌گذار، بعضی‌ از آنها با اضافه‌ نرخ‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گیرند:
– خسارات‌ وارد به‌ وجوه‌ نقد، ارزهای‌ خارجی‌، تمبر، سفته‌ و انواع‌ اوراق‌ بهادار
– خسارات‌ ناشی‌ از تبانی‌ و همدستی‌ دزد با هر یک‌ از کارکنان‌ و مستخدمان‌ بیمه‌گذار
– خسارات‌ مستقیم‌ ناشی‌ از اشعه‌ یون‌زا، رادیواکتیویته‌، تشعشعات‌ و سوخته‌های‌ هسته‌ای‌ وفضولات‌ اتمی‌ و یا مواد منفجره‌ در محل‌ مورد بیمه
– خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌ داخلی‌ و خارجی‌، غارت‌، اقدامات‌ خصمانه‌ دشمن‌ خارجی‌،شورش‌،بلوا، ضبط، قیام‌ و ملی‌ شدن
– عدم‌النفع‌ ناشی‌ از خسارت
– عدم‌ صداقت‌ و امانت‌ کارکنان‌ بیمه‌گذار
– اشتباهات‌ دفتری‌، حسابداری‌ و کامپیوتری‌ (عمدی‌ یا سهوی‌)
– خسارات‌ ناشی‌ از حمل‌ پول‌ در وسیله‌ حمل‌ بدون‌ محافظ، جز در مواردی‌ که‌ اضطراری‌ و معقول‌باشد.