بیمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ (EAR)
بیمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ یکی‌ از انواع‌ رشته‌های‌ بیمه‌ مهندسی‌ و جدیدترین‌ آنهاست‌ و امروزه‌ در دنیا کاربرد فراوانی‌دارد. این‌ نوع‌ بیمه‌، معمولا پوشش های‌ لازم‌ را در زمان‌ نصب‌ کلیه‌ ماشین‌آلات‌ صنعتی‌، کارخانه‌ها و همچنین‌ ساخت‌اسکلت های‌ فلزی‌ ساختمان های‌ بلند، ارائه‌ می‌دهد.
در گذشته‌ برای‌ پوشش‌ دادن‌ کلیه‌ خطرات‌ یک‌ پروژه‌ می‌بایست‌ بیمه‌نامه‌های‌ متعددی‌ از شرکت های‌ بیمه‌ تهیه‌ شودتا خطرات‌ گوناگونی‌ چون‌ آتش‌سوزی‌، مسئولیت‌ مدنی‌، سرقت‌، دزدی‌ با شکستن‌ حرز، سیل‌، طوفان‌ و زلزله‌ راپوشش‌ داد. اما بیمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوششی‌ کلی‌ ارائه‌ می‌دهد و تمام‌ موارد پیشگفته‌ را دربرمی‌گیرد.
امروزه‌پیمانکاران‌ یا صاحبان‌ پروژه‌های‌ سنگین‌ با خطرات‌ متعددی روبه‌رویند و منابع‌ تأمین‌ کننده‌ اعتبار این‌ گونه‌پروژه‌ها غالباً بانک ها هستند و بانک ها نیز در صورتی‌ برای‌ چنین‌ مواردی‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌کنند که‌ مطمئن‌ باشند خطری‌سرمایه‌گذاری‌ را تهدید نمی‌کند، از این‌ رو ارائه‌ بیمه‌نامه‌هایی‌ مانند بیمه‌نامه‌تمام‌خطرنصب‌ برای‌ پروژه‌هایی‌ که‌ توسط بانک ها و یا دولت ها سرمایه‌گذاری‌ می‌شود الزامی‌ است‌.مواردی‌ که‌ در تعهد بیمه‌گر است
بیمه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوشش‌ گسترده‌ای‌ برای‌ هرگونه‌ خسارت‌ پیش‌بینی‌ ناپذیر ناگهانی‌ به‌ ماشین‌آلات‌، کوره‌ها واموال‌ واقع‌ در محل‌ نصب‌ که‌ متعلق‌ به‌ بیمه‌گذار بوده‌ و یا در اختیار وی‌ قرار داشته‌ است‌ ارائه‌ می‌دهد. خسارات‌ وارده‌به‌ اموال‌ بیمه‌گذار که‌ ناشی‌ از علل‌ زیر باشد در تعهد بیمه‌گر است‌
خسارات‌ ناشی‌ از آتش‌سوزی‌، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپیما و عملیات‌ آتش‌نشانی
خسارات‌ ناشی‌ از سیل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دریا و طوفان
خسارات‌ ناشی‌ از زمین‌ لرزه‌، نشست‌ زمین‌، جابجایی‌ (لغزش‌) لایه‌های‌ زمین‌ و صخره‌ها.
خسارات‌ ناشی‌ از سرقت‌ با شکستن‌ حرز و دزدی‌ ساده‌.
خسارات‌ ناشی‌ از عدم‌ مهارت‌، عدم‌ تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءنیت‌ و قصد بیمه‌گذار و همچنین‌ سهل‌انگاری‌کارکنان‌ وی‌.
خسارات‌ ناشی‌ از فشارهای‌ ایجاد شده‌ یا خلاء، ازهم‌ گسیختگی‌ نیروی‌ گریز از مرکز.
خسارات‌ ناشی‌ از ریزش‌ آوار، سایر عوامل‌ خارجی‌ و خسارات‌ در زمان‌ حمل‌ و نقل‌ کالا
غرامت‌صدمات‌جانی‌وبیماری‌واردبه‌ اشخاص‌ ثالث‌ اعم‌ از اینکه‌ منجر به‌ فوت‌ شده‌ یا نشده‌ باشد
خسارات‌ وارد به‌ اموال‌ اشخاص‌ ثالث
پرداخت‌ هزینه‌ از بین‌ بردن‌ ضایعات‌ ناشی‌ از حوادث‌ و خطرات‌ مورد بیمه

مواردی‌ که‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌ (استثنائات‌)
خسارات‌ ناشی‌ از عوامل‌ زیر خارج‌ از تعهدات‌ بیمه‌گر است
خسارات‌ ناشی‌ از اشتباه‌ در طرح‌ پروژه‌ (مگر در موارد خاص‌)، کاربرد مصالح‌ نامناسب‌ و قطعات‌ معیوب
خسارات‌ وارد به‌ ماشین‌آلات‌ و تجهیزات‌ ناشی‌ از شکست‌ مکانیکی‌ یا الکتریکی
خسارات‌ ناشی‌ از عمل‌ عمدی‌ و سهل‌انگاری‌ بیمه‌گذار و یا کارکنان‌ وی‌
خسارات‌ ناشی‌ از جرائم‌ قراردادی‌، تأخیرات‌ حادث‌ شده‌ در انجام‌ و تکمیل‌ پروژه‌ و عدم‌ اجراء یالغو قرارداد
خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجی‌، عملیات‌ خصمانه‌ جنگ‌ داخلی‌،یاغی گری‌، بلوا، انقلاب‌ یا قیام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ کارگران‌
خسارات‌ ناشی‌ از توقیف‌، ضبط و مصادره‌ یا خرابی‌ اموال‌، یا زیان‌ وارده‌ به‌ آن‌ به‌ دستور دولت ‌محلی‌ یا قانونی‌ یا هر مقام‌ صلاحتیدار دیگر
خسارات‌ ناشی‌ از واکنش های‌ هسته‌ای‌، آلودگی های‌ مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌ای‌ و رادیواکتیویته‌
توضیح‌ آنکه‌ مدت‌ بیمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، همزمان‌ با تخلیه‌ ماشین‌آلات‌ و اشیاء مورد بیمه‌ درمحل‌ نصب‌ شروع‌ می‌شود و تا پایان‌ عملیات‌ نصب‌ و راه‌اندازی‌ ادامه‌ خواهد داشت‌. بنابراین‌ در طول‌مدت‌ بیمه‌، هرگونه‌ کسری‌ و خسارات‌ وارد آمده‌ در مدت‌ زمان‌ انبارداری‌، نصب‌ و آزمایش‌، بهره‌برداری‌یا آزمایش‌ بار تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ قرار دارد
و در ضمن‌ دوره‌ آزمایش‌ یک‌ پروژه‌ که‌ معمولا تا مدت‌ ۴ هفته‌ است‌ نیز تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ است

بیمه‌ تمام‌ خطر مقاطعه‌کاران‌(CAR)
گسترش‌ سریع‌ تکنولوژی‌ و توسعه‌ ابزارهای‌ ساخت‌ و کاربرد مواد اولیه‌ جدید در زمینه‌ صنایع‌ و مهندسی‌ برای‌ساخت‌ پروژه‌های‌ ساختمانهای‌ مسکونی‌، اداری‌، بیمارستان ها، مدارس‌، تئاترها، کارخانه‌ها، نیروگاهها، فرودگاه ها،پل ها، سدها، آب‌بندها، تونل ها، سیستم های‌ آبرسانی‌ و زهکشی‌، بندرگاه ها و ایجاد کانال ها باعث‌ شده‌ که‌ از طرف‌مقاطعه‌کاران‌ تقاضایی‌ نسبت‌ به‌ این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ ایجاد شده‌ است‌. این‌ نوع‌ بیمه‌، رشته‌ جدیدی‌ شمرده‌ می‌شودو کاربرد آن‌ در جبران‌ خسارت‌ کارهای‌ مورد مقاطعه‌ از قبیل‌ خاکبرداری‌، انجام‌ امور تسطیح‌، اجرای‌ موقت‌ تأسیسات‌مورد نیاز کارگاهی‌ و پروژه‌های‌ اصلی‌ است‌.

مواردی‌ که‌ در تعهد بیمه‌گر می‌باشد.
حدود پوشش‌ این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ همان‌ گونه‌ که‌ از نام‌ آن‌ استنباط می‌شود یک‌ بیمه‌ تمام‌ خطر است‌ که‌ کلیه‌ خطرات‌متداول‌ در این‌ زمینه‌ را پوشش‌ می‌دهد، مگر خطراتی‌ که‌ صراحتاً در شرایط عمومی‌ بیمه‌نامه‌ مستثنی‌ شده‌ باشد،به‌عبارت‌ دیگر بیمه‌گر مسئول‌ پرداخت‌ هرگونه‌ خسارت‌ و ضرر و زیان‌ مالی‌ ناگهانی‌ است‌ که‌ در طول‌ مدت‌ بیمه‌ به‌ اموال‌بیمه‌شده‌ و یا مراحل‌ مختلف‌ پروژه‌ در محل‌ مورد بیمه‌ وارد شود.
خسارات‌ ناشی‌ از عوامل‌ زیر در تعهد بیمه‌گر است‌ :
خسارات‌ناشی‌ازآتش‌سوزی‌، صاعقه‌،انفجار، سقوط هواپیماو خسارات‌ناشی‌ازعملیات‌آتش‌نشانی‌.
خسارات‌ ناشی‌ از سیل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دریا و طوفان‌.
خسارات‌ ناشی‌ از زمین‌ لرزه‌، نشست‌ زمین‌، جابجایی‌ (لغزش‌) لایه‌های‌ زمین‌ و صخره‌ها.
خسارات‌ ناشی‌ از عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءقصد و نیت‌ بیمه‌گذار و هم‌ چنین‌ سهل‌انگاری‌ کارکنان‌بیمه‌گذار.
خسارات‌ ناشی‌ از سرقت‌ با شکستن‌ حرز و دزدی‌ ساده‌.
در پوشش‌ تمام‌ خطر مقاطعه‌کاری‌، خسارات‌ وارده‌ به‌ مصالح‌ ساختمانی‌، ماشین‌آلات‌ ساختمانی‌ و تجهیزات‌کارگاهی‌ در محل‌ ساخت‌ پروژه‌ و یا در حین‌ حمل‌ و نقل‌ و یا سوار یا پیاده‌ کردن‌، تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ قرار می‌گیرد.

مواردی‌ که‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌ (استثنائات‌)
بیمه‌گر خسارات‌ ناشی‌ از عوامل‌ زیر را جبران‌ نخواهد کرد :
خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجی‌، عملیات‌ خصمانه‌، جنگ‌ داخلی‌، یاغی گری‌، بلوا، انقلاب‌یا قیام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ کارگران‌.
توقیف‌، ضبط، مصادره‌، خرابی‌ اموال‌ یا زیان‌ وارد به‌ آن‌ به‌ دستور دولت‌ محلی‌ یا قانونی‌ یا هر مقام‌ صلاحیت دار دیگر.
واکنش های‌ هسته‌ای‌، آلودگی های‌ مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌ای‌ و رادیواکتیویته‌.
عمل‌ یا سهل‌انگاری‌ عمدی‌ بیمه‌گذار.
تعطیل‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از کار.
خسارت های‌ ناشی‌ از نقشه‌ غلط.
هزینه‌های‌ تعویض‌ یا رفع‌ نواقص‌ کار یا مصالح‌ ساختمانی‌.
فرسودگی‌ و یا پارگی‌ و فساد در اثر مواد شیمیایی‌ و زنگ‌ زدگی‌ و خرابی‌ ناشی‌ از عدم‌ استعمال‌ وشرایط عادی‌ جوی‌.
شکستگی‌ و اختلال‌ در کار تأسیسات‌ و ماشین‌آلات‌ و تجهیزات‌ کارگاه‌.
خسارتهای‌ وارد به‌ پرونده‌ها، نقشه‌ها، دفاتر، صورت‌ حساب ها، پول های‌ رایج‌، تمبرها، اسناد، سفته‌،اسکناس‌ و اوراق‌ بهادار.
دوره‌اعتباربیمه‌نامه‌باشروع‌فعالیت‌ و تخلیه‌کالای‌ موردبیمه‌درمحل‌اجرای‌ پروژه‌ شروع‌ و پس‌ ازتکمیل‌ ساختمان‌، در زمان‌ تحویل‌ و یا بهره‌برداری‌ خاتمه‌ می‌یابد.
قراردادهای‌ CAR معمولا یک‌ دوره‌ ۱۲ ماهه‌ دارد، که‌ در این‌ مدت‌ می‌توان‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌گر قرارگرفت‌.