بیمه هواپیما - بیمه فرزام

بیمه آتش سوزی

بیمه‌ هواپیما نیز مانند بیمه‌ اتومبیل‌ در صورت‌ بروز حادثه‌، هم‌ خسارات‌ مالی‌ به‌ وسیله‌ نقلیه‌ و هم‌ خسارات‌ مالی‌ وجانی‌ وارد به‌ افراد ثالث‌ را شامل‌ می‌شود. هواپیما و خطرات‌ پرواز دارای‌ مسائل‌ و مشکلات‌ خاص‌ خویش‌ است‌.
حوادث‌ فاجعه‌آمیز هواپیما معمولا با جرح‌ و فوت‌ انسانها و خسارات‌ مالی‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ همراه‌ است‌.مشکلات‌ این‌ نوع‌ بیمه‌ باتوجه‌ به‌ پیدایش‌ هواپیماهای‌ جدید با ظرفیتهای‌ بیشتر برای‌ حمل‌ مسافر، بار و سوخت‌ وپیچیدگی‌ تکنولوژی‌ ساخت‌، روبه‌ افزایش‌ است‌. درزمان‌ بیمه‌کردن‌ بدنه‌ و مسئولیت‌ هواپیما چهاراصل‌ کلی‌ درنظر گرفته‌ می‌شود:

نوع‌ هواپیمایی‌ که‌ بیمه‌ می‌شود.
خصوصیات‌، دانش‌ فنی‌ و ساعت‌ پرواز خلبان‌
موقعیت‌ جغرافیایی‌ که‌ هواپیما در آن‌ مناطق‌ تردد می‌کند.
اهدافی‌ که‌ هواپیما برای‌ انجام‌ آن‌ به‌ کار می‌رود.
هواپیما معمولا برای‌ اهداف‌ زیر به‌ کار می‌رود:
پرواز در خطوط هواپیمایی‌ مجاز و به‌ منظور فعالیت‌ تجاری‌.
به‌ عنوان‌ هواپیماهای‌ شخصی‌ و برای‌ مصارف‌ کاری‌ و تفریحی‌.
کاربرد در مصارف‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ و عکسبرداری‌.
کاربرد برای‌ مصارف‌ کشاورزی‌.
کاربرد برای‌ مصارف‌ صنعتی‌.

شرکت کارگزاری رسمی بیمه فرزام مفتخر است که از سال 1391 تمامی بیمه نامه های مرتبط با هواپیماهای شرکت هواپیمائی ماهان را تا امروز تهیه نموده است. ما در رزومه خود سابقه همکاری با هواپیمایی تهران ایر، فارسکو، فارس قشم و صافات را نیز داریم.

کارگزاری رسمی بیمه فرزام با تشکیل واحد تخصصی بیمه هواپیما آماده ارائه خدمات ویژه در این خصوص می باشد.

در ادامه توضیحات کلی در مورد بیمه هواپیما داریم:

این‌ نوع‌ بیمه‌، پوشش های‌ مورد نیاز بیمه‌گذاران‌ را در قبال‌ خطرات‌ مربوط به‌ هواپیما مانند مالکیت‌، اداره‌، تعمیر ونگهداری‌ و یا فروش‌ ارائه‌ می‌دهد. در این‌ بخش‌ به‌ طور مختصر اشاره‌ای‌ به‌ بیمه‌ بدنه‌ و مسئولیت‌ نیز خواهد شد.

۱- پوشش های‌ بیمه‌ بدنه‌ هواپیما

اگرچه‌ خسارات‌ رایج‌ آتش‌سوزی‌، دزدی‌، طوفان‌ و خسارات‌ زمینی‌ (تصادم‌ درغیر مواقع‌ پرواز) دارای‌ پوشش‌است‌، اما بیمه‌ بدنه‌ هواپیما به‌ صورت‌ تمام‌ خطر است‌ و به‌ سه‌ شکل‌ زیر ارائه‌ می‌شود :

الف- بیمه‌ تمام‌ خطر در زمانی‌ که‌ هواپیما در حرکت‌ نیست
کلیه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فیزیکی‌ هواپیما در زمانی‌ که‌ در فرودگاه‌ (زمین‌) قرار دارد و از نیروی‌ محرکه‌ خود برای‌حرکت‌ و جابجایی‌ استفاده‌ نمی‌کند، تحت‌ این‌ نوع‌ بیمه‌ پوشش‌ می‌گیرد.
ب- بیمه‌ تمام‌ خطر بجز مواقعی‌ که‌ هواپیما در پرواز است ‌
کلیه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فیزیکی‌ هواپیما در روی‌ زمین‌ حتی‌ خسارات‌ زمان‌ جابجایی‌ هواپیما (Taxiing) شامل‌ این‌نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ می‌شود.
ج- بیمه‌ تمام‌ خطر، بر روی‌ زمین‌ و در زمان‌ پرواز
کلیه‌ خسارات‌ و فقدان‌ ناشی‌ از حرکت‌، توقف‌ و یا جابجایی‌ هواپیما بر روی‌ زمین‌ و در زمان‌ پروازتحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌.
د- مواردی‌ که‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌.

استثنائات‌ بیمه‌ بدنه‌ در بیمه‌نامه‌های‌ صادره‌ تا حدودی‌ با یکدیگر متفاوت‌ است‌ ولی‌ جنبه‌عمومی‌ وهمگانی‌ که‌ در تمامی‌ بیمه‌نامه‌ها یافت‌ می‌شود به‌ شرح‌ زیر است‌:

– چنانچه‌هواپیمابرای‌مصارف‌ غیرقانونی‌ وبارضایت‌ بیمه‌گذار به‌کار گرفته‌شود.
– هنگامی‌ که‌ هواپیما در خارج‌ از محدوده‌ جغرافیایی‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ فعالیت‌ کند.
– استفاده‌ از هواپیما برای‌ مصارفی‌ بغیر از آنچه‌ در بیمه‌نامه‌ قید شده‌ است‌.
– هدایت‌ هواپیما توسط شخص‌ دیگری‌ به‌ غیر از خلبان‌ آن‌، مگر در مواردی‌ که‌ عمل‌ جابجایی‌(Taxiing) انجام‌ می‌شود.
– زمانی‌ که‌ شرایط قابلیت‌ پرواز هواپیما و یا اعتبار گواهینامه‌ خلبانی‌ خلبان‌ نقض‌ شده‌ ولی‌ پروازانجام‌ شده‌ است‌.
– در شرایطی‌ که‌ با موافقت‌ بیمه‌گذار، هواپیمای‌ در حال‌ پرواز بعضی‌ از قوانین‌ و مقررات‌ هواپیمایی‌کشوری‌(۴) را نقض‌ کرده‌ باشد.
– هرگونه‌ خسارات‌ ناشی‌ از کهنگی‌ و فساد لاستیکهای‌ هواپیما، مگر اینکه‌ شرط مغایری‌ برای‌پوشش‌ آنها وجود داشته‌ باشد.
– خسارات‌ ناشی‌ از تغییر و تبدیل‌ هواپیما(۵)، جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و بلوا.
– خسارات‌ ناشی‌ از عدم‌ استفاده‌.

۲ – پوشش های‌ بیمه‌ مسئولیت‌ هواپیما

بیمه‌مسئولیت‌، سه‌نوع‌پوشش‌ را ارائه‌می‌دهد که‌حدودمسئولیت‌هریک‌ازآنهابایکدیگر متفاوت‌ است‌.

الف- جرح‌ بدنی‌، به‌ استثنای‌ مسئولیت‌ در قبال‌ سرنشینان‌ هواپیما
این‌ نوع‌بیمه‌، بیمه‌گذار را در قبال‌ اقدامات‌ و دعاوی‌ قانونی‌ اشخاص‌ ثالث‌ برای‌ مواردی‌ چون‌جرح‌بدنی‌، بیماری‌، امراض‌ و مرگ‌ ناشی‌ از حادثه‌ در قبال‌ مالکیت‌، تعمیر و نگهداری‌ و کاربرد هواپیما باتوجه‌ به‌ شرایط مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ پوشش‌ می‌دهد.
دراین‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ غرامت‌ هر شخص‌ در قبال‌ فوت‌ و یا صدمات‌ بدنی‌ مشخص‌ است‌ وحداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ خسارات‌ ناشی‌ از هر حادثه‌ نیز معین‌ است‌.

ب- جرح‌ بدنی‌ سرنشینان‌ هواپیما
این‌ نوع‌ پوشش‌، بیمه‌گذار را در قبال‌ دعاوی‌ و اقدامات‌ قانونی‌ سرنشینان‌ هواپیما در مواردی‌ چون‌جرح‌ بدنی‌، بیماری‌، امراض‌ و مرگ‌ ناشی‌ از حادثه‌ هواپیما باتوجه‌ به‌ شرایط مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ تأمین‌می‌دهد. در این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ غرامت‌ هر شخص‌ در قبال‌ فوت‌ و یا صدمات‌ بدنی‌ مشخص‌ است‌ وحداکثر تعهد بیمه‌گر نیز برای‌ خسارات‌ ناشی‌ از هر حادثه‌ معین‌ شده‌ است‌.

ج- بیمه‌ مسئولیت‌ خسارات‌ مالی
این‌ نوع‌ پوشش‌، بیمه‌گذار را در قبال‌ دعاوی‌ و غرامت های‌ مالی‌ ناشی‌ از فعالیت های‌ مربوط به‌ مالکیت‌،تعمیر و نگهداری‌ و یا کاربرد هواپیما، تأمین‌ می‌دهد. حدود مسئولیت‌ بیمه‌گر برای‌ هر حادثه‌ معین‌است‌.

د- موارد خارج‌ از تعهد بیمه‌گر(استثنائات‌)

استثنائات‌ بیمه‌نامه‌ مسئولیت‌ هواپیما در مورد بیمه‌گران‌ مختلف‌، متفاوت‌ است‌، اما به‌ طور کلی‌استثنائات‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :

– خسارات‌ بدنی‌ وارد به‌ خود بیمه‌گذار.
– خسارات‌بدنی‌ واردبه‌ کارکنان‌بیمه‌گذار درطول‌ مدت‌خدمت‌ و اعتباربیمه‌نامه‌.
– خسارات‌ مالی‌ وارده‌ به‌ اشیاء و اموال‌ بیمه‌گذار، زمانی‌ که‌ متعلق‌ به‌ وی‌ یا در تصرف‌ و کنترل‌ اوباشد.
– مسئولیت‌های‌ بیمه‌گذار برای‌ جرح‌ بدنی‌ و یا خسارات‌ مالی‌ ناشی‌ از تولید، ساخت‌ و یا فروش‌هواپیما و قطعات‌ و لوازم‌ یدکی‌ آن‌ و یا ناشی‌ از هرگونه‌ عملیات‌ خدماتی‌ (سرویس‌)
– مسئولیت‌ بیمه‌گذار در زمانی‌ که‌ هواپیما با اجازه‌ وی‌، بدون‌ توجه‌ به‌ گواهی‌ قابلیت‌ پرواز و یا نادیده‌گرفتن‌ بعضی‌ از قوانین‌ هواپیمایی‌ کشوری‌، اقدام‌ به‌ پرواز نماید.