مدارک لازم برای دریافت خسارت

بدنه خودرو

پذیرش خسارت بدنه

1- مراجعه زيانديده به (شعب پرداخت خسارت)

2- تكميل فرم “پذيرش اعلام خسارت بيمه‌نامه بدنه”

3- تحويل مدارك زير جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش:

 • بيمه‌نامه بدنه
 • گواهينامه و كارت ملي راننده مسبب حادثه
 • كارت خودرو يا شناسنامه مالكيت
 • بیمه‌نامه ثالث وسيله نقليه
 • تكميل فرم اعلام خسارت

يادآوري: چنانچه مدارك گواهينامه، كارت خودرو يا شناسنامه مالكيت و بيمه‌نامه ثالث وسيله نقليه در زمان تشكيل پرونده ارائه نگردد، پرونده بدون تعهد تشكيل و بيمه‌گذار ملزم است حداكثر ظرف مدت 15 روز آنها را ارائه نمايد.

4- امضاء فرم “مدارك لازم جهت تسويه خسارت”

5- كارشناسي خودرو مورد حادثه توسط كارشناس شركت بيمه و تأييد مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زيانديده.

6- امضاء برگ رسيد تسويه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “محاسبه و تسويه خسارت بيمه‌نامه بدنه خودرو”

ثالث جانی

خسارت ثالث جانی

1- درخواست ترسيم كروكي غير سازش توسط افسر كاردان فني و اعلام شکايت زيانديده در كلانتري و مراجع قضايي

2- مراجعه به نزديكترين شعبه پرداخت خسارت در محدوده جغرافيايي محل تصادف. (شعب پرداخت خسارت)

3- دريافت فرم اعلام خسارت جاني مسؤوليت مدني از واحد پذيرش شركت بيمه و تكميل فرم مذكور

4- تحويل مدارك مورد نياز براي تشكيل و بررسي پرونده به واحد پذيرش

مدارك مورد نياز شامل موارد ذيل مي‌باشد:

 • تکميل فرم اعلام خسارت جاني
 • اصل گواهينامه و کارت ملي مقصر حادثه
 • اصل کارت خودرو يا شناسنامه مالکيت
 • خودرو بيمه نامه معتبر در زمان حادثه خودروي مقصر حادثه به همراه برش كوپن بيمه نامه
 • تصوير برابر اصل كروكي ترسيم شده توسط افسر كاردان فني

یادآوري: در خصوص خودروهاي عمومي، مراجعه كننده بايد کارنامه تاکسيراني، دفترچه کار و يا کارت سلامت معتبر در زمان حادثه را به همراه داشته باشد.

5- دريافت فرم “درخواست مدارک از مراجع ذيصلاح قضائي”و نيز فرمت نامه “درخواست مدارک از مراکز درماني” از واحد پذيرش و تكميل فرم­هاي مربوطه و تحويل مدارک باليني کليه مراکز درماني كه به آن­ها مراجعه شده است به واحد پذيرش ( اعم از اينكه مراجعه بصورت سرپايي بوده است و يا بستري صورت گرفته است)

6- مراجعه به پزشکي قانوني و پس از اعلام ختم درمان توسط پزشكي قانوني انجام مراحل صدور حکم در دادگستري مربوطه (معرفي نامه جهت مراجعه به پزشكي قانوني توسط كلانتري صادر خواهد شد.)

7- پس از تحويل مدارك درخواستي از دادگستري به شركت بيمه و بررسي پرونده خسارتي توسط کارشناس پرونده‌هاي ثالث جاني و تكميل نواقص پرونده مبلغ قابل پراخت به زيانديده اعلام خواهد شد.

ثالث مالی

خسارت ثالث مالي بدون كروكي:

1- مراجعه همزمان هر دو وسيله نقليه طرف حادثه به شعب پرداخت خسارت (شعب پرداخت خسارت)

يادآوري: خسارت تا سقف ثالث قانوني در صورتيكه شرايط ذيل محقق باشد بدون كروكي قابل پرداخت خواهد بود.

شرايط عبارتند از:

طرفين داراي بيمه شخص ثالث معتبر و پيوسته باشند و فاصله زماني بين انقضاء بيمه‌نامه قبلي و فعلي وجود نداشته باشد.

رانندگان طرف حادثه داراي گواهينامه مجاز و متناسب با نوع وسيله نقليه باشند.

طرفين حادثه درخصوص علت وقوع حادثه با يكديگر اختلاف نظر نداشته و راننده مقصر به تقصير خود معترف باشد و تصادف مذكور مورد تأييد كارشناس شركت بيمه باشد.

شرايط عبارتند از: طرفين داراي بيمه شخص ثالث معتبر و پيوسته باشند و فاصله زماني بين انقضاء بيمه‌نامه قبلي و فعلي وجود نداشته باشد. رانندگان طرف حادثه داراي گواهينامه مجاز و متناسب با نوع وسيله نقليه باشند. طرفين حادثه درخصوص علت وقوع حادثه با يكديگر اختلاف نظر نداشته و راننده مقصر به تقصير خود معترف باشد و تصادف مذكور مورد تأييد كارشناس شركت بيمه باشد.

2- تحويل مدارك زير جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش:

 • اصل بيمه‌نامه شخص ثالث طرفين حادثه
 • برش كوپن بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر
 • گواهينامه طرفين حادثه به همراه كارت ملي طرفين حادثه
 • كارت ماشين و يا سند خودرو طرفين حادثه

3- تكميل فرم “اعلام و تسويه خسارت مالي بيمه‌نامه مسؤوليت مدني خودرو”

4- امضاء فرم “مدارك لازم جهت تسويه خسارت”‌

5- كارشناسي خودرو مورد حادثه توسط كارشناس شركت بيمه و تأييد مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زيانديده.

6- امضاء برگ رسيد تسويه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسويه خسارت مالي بيمه‌نامه مسؤوليت مدني خودرو”


خسارت ثالث مالي با كروكي سازشي:

1- مراجعه زيانديده به شعب پرداخت خسارت بيمه پارسيان (شعب پرداخت خسارت)

يادآوري: كروكي سازشي در مواقعي كه شروط ذيل همگي مهيا باشد تنظيم مي‌گردد:

 • خسارت وارده به زيانديده در حد تعهدات بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه باشد.
 • تصادف منجر به جرح يا فوت اشخاص نگردد.
 • طرفين حادثه به نظر افسر تصادفات معترض نباشند.

2- تحويل مدارك زير جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش:

 • اصل بيمه‌نامه شخص ثالث طرفين حادثه
 • برش كوپن بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر
 • گواهينامه طرفين حادثه
 • كارت ماشين و يا سند خودرو طرفين حادثه
 • اصل كروكي مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنين مهر منطقه راهنمايي رانندگي

3- تكميل فرم “اعلام و تسويه خسارت مالي بيمه‌نامه مسؤوليت مدني خودرو”

4- امضاء فرم “مدارك لازم جهت تسويه خسارت”

5- كارشناسي خودرو مورد حادثه توسط كارشناس شركت بيمه و تأييد مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زيانديده.

6- امضاء برگ رسيد تسويه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسويه خسارت مالي بيمه‌نامه مسؤوليت مدني خودرو”


خسارت ثالث مالي با گزارش افسر تصادفات به مراجع قضايي:

1- درخواست ترسيم كروكي توسط افسر كاردان فني و مراجعه به مراجع قضايي

2- مراجعه زيانديده به نزديكترين شعبه بيمه پارسيان در محدوده جغرافيايي تصادف. (شعب پرداخت خسارت)

يادآوري: در اين نوع پرونده‌ها امكان تنظيم كروكي سازش وجود نداشته، و افسر كاردان فني نظريه خود را به منظور سير مراحل قضايي اعلام مي‌دارد.

3- تحويل مدارك زير جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش:

 • اصل بيمه‌نامه شخص ثالث طرفين حادثه
 • برش كوپن بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر
 • گواهينامه طرفين حادثه
 • كارت ماشين و يا سند خودرو طرفين حادثه
 • اصل كروكي مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنين مهر منطقه راهنمايي رانندگي
 • گزارشات پاسگاه يا كلانتري منطقه
 • برگه‌هاي بازجويي طرفين حادثه و علي‌الخصوص قبول تقصير از جانب راننده مورد بيمه

4- تكميل فرم “اعلام و تسويه خسارت مالي بيمه‌نامه مسؤوليت مدني خودرو”

5- امضاء فرم “مدارك لازم جهت تسويه خسارت”

6- كارشناسي خودرو مورد حادثه توسط كارشناس شركت بيمه و تأييد مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زيانديده.

7- امضاء برگ رسيد تسويه خسارت (مفاصا حساب) در فرم “اعلام و تسويه خسارت مالي بيمه‌نامه مسؤوليت مدني خودرو”

عمر انفرادی

همان طور كه می‌دانید پرداخت خسارت یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها از نظر مشتریان در صنعت بیمه است. این اهمیت در بیمه‌های عمرانفرادی به جهت ارتباط این بیمه‌نامه‌ها با افراد از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. از آنجایی‌كه پرداخت به موقع و صحیح خسارت مستلزم داشتن اطلاعات و مدارك كامل است، در صورت وقوع هر یك از خسارت‌های مشمول بیمه‌نامه باید نسبت به اعلام به موقع و ارسال تمامی مدارک مورد نیاز اقدامات لازم صورت پذیرد.

1. فوت در اثر بیماری:

1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن

2- كپی برابر اصل كارت ملی

3- كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)

4- مدارك مرتبط با فوت شامل: كپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ كپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)

5- كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …

6- مدارك مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسكن‌ها و…

7- اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است. در حالتی‌ كه مبلغ سرمایه بیش از 300 میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارائه گردد.


2. فوت در اثر حادثه:

1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن

2- كپی برابر اصل كارت ملی

3- كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)

4- مدارك مرتبط با فوت شامل: كپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ كپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)

5- كلیه مدارك مرتبط با حادثه شامل: گزارش حادثه نیروی انتظامی،‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، كروكی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)

6- كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی روز حادثه (در صورت وجود)

7- اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است. در حالتی‌ كه مبلغ سرمایه بیش از 300 میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارائه گردد..


3. امراض خاص:

1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن

2- كپی برابر اصل كارت ملی

3- كپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه

4- كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …

5- مدارك مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسكن‌ها و…

6- اصل صورتحساب‌ها و كلیه فاكتورها یا قبوض صندوق مربوط به پرداخت‌های انجام شده


4. در صورت بروز نقص عضو یا از كار افتادگی دائم ناشی از حادثه:

1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن

2- كپی برابر اصل كارت ملی

3- كپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه

4- گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول

5- كلیه مدارك مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، كروكی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)

6- مدارك پزشكی روز حادثه

7- گزارش پزشك معالج مبنی برختم درمان و عوارض به جا مانده دائم

8- مدارك مورد تایید پزشكی قانونی


5. معافیت از پرداخت هزینه‌ها در اثر از كارافتادگی دائم و كامل ناشی از حادثه یا بیماری:

1- اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن

2- كپی برابر اصل كارت ملی

3- كپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه

4- گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول

5- كلیه مدارك مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، كروكی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)

6- كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی مرتبط با بیماری یا حادثه شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …

7- مدارك نشان‌دهنده نقص عضو و از كار افتادگی كلی و دائم بیمه‌شده (عكس یا گرافی‌های روز حادثه)

8- گزارش پزشك معالج مبنی بر ختم درمان و عوارض به جا مانده دائم.

9- مدارك مورد تایید پزشكی قانونی (در صورت وجود حادثه)


یادآوری 1

 • پس از دریافت نامه اعلام خسارت، استعلام موارد زیر از اداره خدمات پس از صدور بیمه عمر انفرادي الزامی است:
 • پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه شده در زمان صدور بیمه نامه
 • آزمایشات و مدارك پزشکی تهیه شده هنگام صدور (در صورت وجود)
 • هزینه هاي اداري و حق بیمه هاي پرداخت نشده تا پایان سال بیمه اي – اندوخته سرمایه فوت صندوق (در موارد فوت)
 • سرمایه امراض و وجود و نبود پوشش امراض (در مورد امراض)

یادآوري 2

 • در صورت درخواست استفاده از پوشش معافیت از پرداخت اقساط باقی مانده، لازم است از کارافتادگی بیمه شده به تایید پزشک معتمد بیمه گر برسد.

یادآوري 3

 • اگر ذینفع صغیر باشند شماره حساب اداره سرپرستی اخذ و جهت واریز مبلغ خسارت اعلام می گردد.
حوادث انفرادی

1- درصورت فوت بیمه شده به صورت طبیعی:

1- شناسنامه باطل شده بیمه شده متوفی (تصویر برابر اصل شده)

2- گواهی فوت (ارائه شده از سوی پزشكی قانونی – مركز درمانی و یا پزشك تائید كننده فوت بیمه شده)

3- گواهی وفات ( صادره توسط اداره ثبت و احوال)

4- جواز دفن

5- در صورت فوت ناشی از حادثه : گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی و مدارك بیمارستانی منجر به فوت

6- در صورت فوت ناشی از تصادف وسیله نقلیه : الف ) كروكی راهنمائی و رانندگی با قید مقصر ب ) در صورت راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه.و كروكی تصادف و مدارك بیمارستانی منجر به فوت

7- در صورت فوت در اثر بیماری : كپی برابر اصل كلیه مدارك بستری و بیمارستانی منجر به فوت روز حادثه و سوابق بستریهای قبلی

8- در صورتیكه ذینفع بیمه نامه وراث قانونی بیمه شده باشند برگ انحصار وراثت نامحدود و فتوكپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه وراث.

9- اصل بیمه نامه حوادث انفرادی


2- درصورت نقص عضو كلی و جزئی:

1- گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح (كلانتری، پزشك قانونی، نیروی انتظامی و … )درصورت نبود گزارش مراجع قضائی و وقوع حادثه در منزل شرح كامل حادثه با قید زمان- مكان و نحوه چگونگی وقوع آن كه به شهادت 3 نفر شاهد و یا مسجد محل برسد

2- گواهی پزشك معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عضو یا اعضاء حادثه دیده بیمه شده و تعیین درصد نقص عضو

3- در صورت بروز حادثه ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه.

4- كپی شناسنامه بیمه شده

5- كپی برابر اصل كلیه مدارك پزشكی روز حادثه (‌شرح عمل یا بستری – خلاصه پرونده – ریز نسخ داروئی )

6- رادیوگرافی عضو (اعضای) آسیب دیده مربوط به زمان حادثه و پس از درمان

7- اصل بیمه نامه حوادث انفرادی


3- در صورت بروز هزینه های پزشكی ناشی از حادثه

1- گزارش حادثه گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح (كلانتری، پزشك قانونی، نیروی انتظامی و … ) درصورت نبود گزارش مراجع قضائی و وقوع حادثه در منزل شرح كامل حادثه با قید زمان- مكان و نحوه چگونگی وقوع آن كه به شهادت 3 نفر شاهد و یا مسجد محل برسد درصورت نبود گزارش

2- اصل مدارك پرداخت هزینه های انجام شده( اصل صورتحساب بستری – اصل نسخ داروئی و …به همراه كپی شرح عمل و خلاصه پرونده )

3- گزارش پزشك معالج مبنی بر علت حادثه و میزان صدمه وارده

4- در صورت بروز هزینه های پزشكی ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه

5- كپی شناسنامه بیمه شده

6- اصل بیمه نامه حوادث انفرادی

اعلام شماره حساب شبا شركت بیمه گذار جهت پرداخت غرامت فوت با نامه كتبی و در سر برگ شركت بیمه گذار

اعلام شماره حساب شخص بیمه شده جهت پرداخت خسارت نقص عضو و هزینه پزشكی به همراه كپی برابر اصل صفحه اول دفتر چه حساب دارای شماره شبا جهت تسریع در پرداخت خسارت

سایر مدارك تكمیلی در صورت نیاز به اطلاع خواهد رسید

عمر و حوادث گروهی

مهلت اعلام خسارت در صورت فوت و نقص عضو ، حداكثر 30 روز از تاریخ وقوع حادثه و یا فوت و همچنین ارسال مدارك از طریق دبیرخانه می باشد.( اعلام خسارت از طریق فكس و یا اتوماسیونی اداری صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد و تا ارسال مدارك اقدامی از طرف واحد خسارت نخواهد داشت)

– در مورد خسارتهای نقص عضو و از كار افتادگی دائم تعیین میزان نقص عضو پس از گذشت حداقل شش ماه از تاریخ حادثه امكان پذیر میباشد . لذا لازم است تا بیمه شده پس از انجام فیزیوتراپی و پایان اقدامات درمانی جهت تعیین درصد نقص عضو اقدام نماید.

1- درصورت فوت بیمه شده به صورت طبیعی:

1- نامه بیمه گذار مبنی بر اعلام فوت بیمه شده

2- كپی تمام صفحات شناسنامه باطل شده و كارت ملی متوفی (كپی برابر اصل)

3- فیش حقوقی زمان فوت و دو ماه قبل از آن (ممهور به مهر شركت بیمه گذار)

4- حكم استخدامی و یا قرارداد كاری بیمه شده در سال وقوع حادثه (ممهور به مهر شركت بیمه گذار)

5- جواز دفن و گواهی فوت صادره توسط پزشك و یا پزشكی قانونی (كپی برابر اصل)

6- گواهی وفات صادره از ثبت احوال (كپی برابر اصل)

7- كلیه مدارك بستری و بیمارستانی به غیر از صورتحساب و فاكتورهای درمانی (شامل برگه پذیرش و شرح حال اولیه – برگه خلاصه پرونده – برگه شرح عمل) كه بیمه شده قبل از فوت در آن مركز درمانی تحت معالجه قرار گرفته است.

1- درصورت فوت بیمه شده بر اثر بیماری:

سابقه پوشش بیمه ای سال گذشته بیمه شده نزد دیگر شركت های بیمه ای درصورتیكه بیمه شده اولین سال بیمه ای را با شركت بیمه پارسیان داشته باشد.(ممهور به مهر شركت بیمه گر قبلی)

1- درصورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه:

كپی برابر اصل گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه ( در صورتی كه بیمه شده هدایت وسیله نقلیه را در زمان حادثه بر عهده داشته است )

كپی برابر اصل كروكی و گزارش راهنمایی و رانندگی ( در صورت فوت بیمه شده به دنبال حادثه رانندگی ) كه مشخصات بیمه شده در آن درج شده باشد.

گزارش نیروی انتظامی و یا پزشكی قانونی ( برگه معاینه جسد و نظر نهایی پزشكی قانونی مبنی بر تعیین نهایی علت فوتدرصورت حوادث خاص مانند: قتل- خودكشی- مسومیت و موارد فوت مشكوك )


2- درصورت نقص عضو كلی و جزئی:

1- نامه بیمه گذار مبنی بر وقوع حادثه برای شده

2- گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح (كلانتری ، پزشك قانونی ، نیروی انتظامی و …) تهیه شده باشد و یا كارفرما كه در آن مشخصات بیمه شده درج شده باشد.

3- در صورت بروز حادثه ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده :گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه و كروكی تصادف

4- كپی صفحه اول شناسنامه و كارت ملی بیمه شده (كپی برابر اصل )

5- فیش حقوقی ماه وقوع حادثه و دو ماه قبل از آن (ممهور به مهر شركت بیمه گذار)

6- حكم استخدامی و یا قرارداد كاری با بیمه شده مربوط به زمان حادثه (ممهور به مهر شركت بیمه گذار)

7- گواهی پزشك معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عضو یا اعضاء حادثه دیده بیمه شده و تعیین عوارض باقیمانده (اصل گواهی)

8- کلیه مدارك پزشكی –بیمارستانی به غیر از صورت حساب و فاكتور ها ( شامل برگه پذیرش – شرح حال اولیه – خلاصه پرونده و شرح عمل ) كه بیمه شده بلافاصله پس از وقوع حادثه در آن مركز درمانی بستری شده باشد.

9- رادیو گرافیهای عضو اسیب دیده قبل و بعد از درمان

10- در صورتی كه قرارداد هزینه های پزشكی را نیز تحت پوشش قرار دهد ، اصل كلیه فاكتور ها و صورت حساب بیمارستانی دارای مهر و تاریخ


3- در صورت بروز هزینه های پزشكی ناشی از حادثه (درصورتیكه در بیمه نامه عمر و حوادث گروهی پوشش هزینه پزشكی خریداری شده باشد)

1- گزارش حادثه درصورتیكه در محیط كار باشد تكمیل فرم گزارش حادثه توسط كارفرما

2- اصل مدارك پرداخت هزینه های انجام شده.

3- گزارش پزشك معالج مبنی بر علت حادثه و میزان صدمه وارده.

4- در صورت بروز هزینه های پزشكی ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه.

5- كپی شناسنامه بیمه شده .

6- آخرین حكم كارگزینی

7- فیش حقوق بیمه شده

اعلام شماره حساب شبا شركت بیمه گذار جهت پرداخت غرامت فوت با نامه كتبی و در سر برگ شركت بیمه گذار

اعلام شماره حساب شخص بیمه شده جهت پرداخت خسارت نقص عضو و هزینه پزشكی به همراه كپی برابر اصل صفحه اول دفتر چه حساب دارای شماره شبا جهت تسریع در پرداخت خسارت

سایر مدارك تكمیلی در صورت نیاز به اطلاع خواهد رسید

آتش سوزی

اقدامات اولیه در زمان وقوع حادثه

 • انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت در زمان وقوع حادثه یا بعد از وقوع آن (حتی المقدور با هماهنگی شركت بیمه پارسیان).
 • عدم تغییر در اموال بیمه شده بدون اجازه شركت بیمه پارسیان و یا هرگونه جابجایی اموال آسیب دیده و یا سالم تا ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای كارشناسان دچار اشكال نشود. بدیهی است هرگونه جایجایی اموال سالم جهت نجات و یا كاهش خسارت با رعایت منافع عمومی كه مورد تایید كارشناسان شركت باشد ، بلامانع خواهد بود .
 • عدم سازش با مقصرین حادثه و عدم اعلام رضایت به آنها بدون اطلاع و تایید شركت بیمه پارسیان

اقدامات لازم بعد از وقوع حادثه

 • مطلع نمودن واحد صدوربیمه نامه مربوطه و یا یكی از شعب، مجتمع های شركت بیمه پارسیان از وقوع خسارت بلافاصله پس از اطلاع از حادثه،حداكثر ظرف مدت 5 روز به صورت حضوری، تلفنی و یا فكس و … .
 • اعلام شماره بیمه نامه، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود به واحد مربوطه جهت هماهنگی بازدید و كارشناسی از محل
 • اعلام مواضع آسیب دیده اموال منقول و غیرمنقول (اعم از ساختمان، تاسیسات، اثاثیه و موجودی) به تفكیك به واحد مربوطه و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال بلافاصله قبل از حادثه.

اقدامات لازم بعد از بازدید

 • اخذ نامه از كارشناس بازدید كننده جهت ارائه به نیروی انتظامی و سازمان آتش نشانی و یا سایر سازمانهای ذیربط اخذ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به واحد رسیدگی كننده به پرونده جهت تكمیل پرونده در مراحل بعدی .
 • اخذ گزارش سازمان آتش نشانی و سایر سازمانهای ذیربط(معرفی شده توسط كارشناسان شركت بیمه پارسیان) از محل حادثه و ارسال به واحد رسیدگی كننده به پرونده جهت تكمیل پرونده در مراحل بعدی.
 • لازم به ذكر است در صورت نیاز به مدارك اضافی كارشناس رسیدگی كننده به پرونده به اطلاع شما می رساند.
 • میزان تعهدات شركت بیمه پارسیان در بیمه نامه شما درج شده است.
مسئولیت

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پیراپزشکان ، مسئول فنی بیمارستانها

 • ارائه مدارک بالینی و شناسنایی بیمار
 • نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی

بیمه مسئولیت در برابر کارکنان

 • مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم
 • در صورت فوت :نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی، گواهی فوت ،جواز دفن ، گواهی انحصار وراثت و گزارش مقامات انتظامی
 • در صورت نقص عضو و جرح: مدارک بالینی مصدوم

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

 • ادعای خسارت برعلیه بیمه گذار توسط زیاندیده در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده
 • در مراجع قضایی :ارائه مدارک مربوطه

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

 • ارائه گزارش نیروی انتظامی
 • تهیه گزارش کارشناس خسارت واحد اجرایی
 • ارائه نسخه بارنامه مخصوص گیرنده کالا و راننده
 • گواهینامه راننده
 • تعدادی عکس از محموله خسارت دیده ترجیحا در محل وقوع حادثه
 • فاکتور محموله و صورت حساب راننده
 • در صورت وجود مقصر حادثه عدم رضایت علیه نامبرده
مهندسی

اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و پيمانكاران از طرف بیمه گذار انجام شود:

 • در مهلت مقرر در شرایط عمومی بیمه نامه بیمه گر را از وقوع حادثه مطلع سازد.
 • در صورت امکان نوع خسارت و براورد تقریبی را اعلام دارد.
 • هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناس بیمه گر به عمل آید.
 • صورتجلسه متره خسارت بعد از بازدید کارشناس در محل تهیه و امضاء گردد.
 • مدارك تكمیلی پرونده خسارت از قبیل صورت وضعیت تایید شده قبل و بعد از خسارت، فهرست بها و نظایر آن را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.
باربری

1- محمولات صادراتی – وارداتی:

 • اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
 • بارنامه
 • فاکتور خرید
 • صورت بسته بندی
 • گواهی مبداء
 • راه نامه C.M.R در حمل های زمینی
 • تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا
 • قبوض انبار گمرکی
 • صورت مجلس گمرکی یا بندری
 • گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل(در صورت کسری کالا)
 • گزارش بازدید نماینده خارجی(در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت ناشی از حادثه)
 • برگ جانشینی یا فرم وکالتنامه لاتین

2- محمولات حمل و نقل داخلی:

 • اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
 • بارنامه
 • فاکتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
 • صورت مجلس یا گزارش کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت

3- محمولات وسائط نقلیه آبی (شناورهای کوچک دریایی):

 • اعلام خسارت بموقع بیمه گذار
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
 • گزارش هواشناسی محل وقوع حادثه
 • گواهی سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه
 • پروانه ثبت و بهره برداری
 • گزارش قابلیت دریاپیمایی از موسسات معتبر و مورد تایید سازمان بنادر و کشتیرانی
 • گواهی نامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی
 • آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبداء
درمان

نحوه محاسبه هزینه درمان : هزینه های درمانی با توجه به تعهدات ارائه شده توسط بیمه گر در هر بیمه نامه و با كسر فرانشیز مندرج در قرارداد و بر اساس اعمال تعرفه مورد عمل بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود

1- خدمات تشخیصی:

مانند: سونوگرافی، اسكن، آندوسكوپی، تست ورزش، نوارعصب عضله

 • اصل فاكتور یا صورتحساب ( كپی برابر اصل یا المثنی غیر قابل پرداخت است )
 • دستور پزشك معالج ( در صورتیكه بیمه شده از دفترچه بیمه استفاده نكرده باشد )
 • كپی گزارش ( جواب )‌ سونوگرافی، MRI ، آندوسكوپی و. . .

2- جراحی های مجاز سرپائی ، لیزرتراپی و شكستگی ها:

 • اصل گواهی پزشك مبنی برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذكرنام بیمار و تاریخ مراجعه
 • عكس رادیو گرافی در مورد شكستگی ها

3- هزینه های بیمارستانی:

الف ) بیمارستانهای خصوصی

 • اصل صورتحساب بیمارستان با مهر و امضاء حسابداری (مالی) و گواهی مبلغ پرداخت شده توسط بیمار
 • اصل كلیه مدارك بیمارستانی مانند شرح عمل جراحی، گواهی بیهوشی، گواهی ویزیت ها، نسخ دارویی آزمایشگاه و…(درصورتیكه بیمه شده به بیمارستان طرف قرارداد با بیمه گراول مراجعه كرده باشد به عبارت دیگر از دفترچه بیمه خود برای بستری استفاده كرده باشد كپی برابر اصل این مدارك قابل قبول می باشد)

ب ) بیمارستانهای دولتی

 • اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهر حسابداری و گواهی مبلغ پرداختی توسط بیمار
 • كپی خلاصه پرونده یا شرح عمل

تبصره : در صورتیكه بیمه شده به بیمارستانهای خصوصی غیر طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر پایه مراجعه كرده و تمایل داشته باشد سهم این سازمانها (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ارتش) را دریافت كند ابتدا باید مدارك بیمارستانی را به سازمانهای ذكر شده ارائه داده در نهایت كپی برابر اصل مدارك به همراه كپی چك صادر شده را به بیمه پارسیان ارسال نماید. بدیهی است در صورت ارسال مدارك بیمارستانی به این شركت و صدور چك باز پس گرفتن مدارك جهت ارائه به سازمانهای بیمه گر پایه امكان پذیر نمی باشد.


** – مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه بیمارستانی جهت بیمه شدگان:

 • معرفی نامه شركت بیمه گذار مبنی بر اشتغال بیمه شده
 • نسخه پزشك متخصص مبنی بر بستری شدن در بیمارستانهای طرف قرارداد با ذكر علت بستری
 • كپی كارت درمان تكمیلی و دفترچه بیمه
 • كپی صفحه اول و دوم شناسنامه (فقط جهت هزینه زایمان)