فرزام مدیون زحمت های مدیران و کارشناسان بیمه ای زیر می باشد: